UZYSKAJ PATRONAT PFNW

Regulamin przyznawania Patronatu Polskiej Federacji Nordic Walking:

I – kryteria

a) Patronat PFNW jest szczególnym wyróżnieniem dla imprez sportowych, rekreacyjno- sportowych, rajdów i innych wydarzeń o tematyce Nordic Walking.

b) Jeżeli impreza ma charakter sportowy lub rekreacyjno- sportowy, to powinna ona respektować przepisy PFNW dotyczące prowadzenia rozgrywek oraz korzystanie z Kadry instruktorskiej i sędziowskiej PFNW

c) Jeżeli wydarzenie ma charakter czysto rekreacyjny (np. rajd lub inne wydarzenie) to obligatoryjne jest pokaz i nauczanie techniki Nordic Walking przez instruktora z uprawnieniami Polskiej Federacji Nordic Walking

d) W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat PFNW jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

e) Objęcie patronatu przez PFNW nie oznacza jednocześnie deklaracji wsparcia finansowego lub rzeczowego dla organizatora.

f) PFNW zamieści minimum dwie informacje o przyznaniu patronatu na swojej stronie internetowej przed i po imprezie a także na fanpage’u Facebooka.

 

II – procedura

a) Organizator wydarzenia występuje z wnioskiem o objęcie przez PFNW patronatu. Wzór wniosku, o którym mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b) Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia ( w przypadku wniosku wysłanego listownie obowiązuje data wpłynięcia listu do PFNW a nie data na stemplu pocztowym). Niedotrzymanie tego terminu może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku.

c) Wniosek może być wysłany listem na adres PFNW lub pocztą elektroniczną na sekretariat@pfnw.eu

d) PFNW może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić wnioskodawcy warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie patronatu.

e) O objęciu lub odmowie objęcia patronatu organizator powiadomiony zostanie w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej

f) PFNW wystawi wnioskodawcy rachunek z numerem konta na który należy przesłać określoną kwotę:
– impreza sportowo-rekreacyjna – 50zł
– impreza rekreacyjna – 20zł
– inne – do ustalenia indywidualnie.
Opłaty wchodzą w życie z dniem 01.01.2014

III – warunki

a) W przypadku przyznania patronatu, organizator wydarzenia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie PFNW wraz z logiem

b) PFNW może zobowiązać organizatora wydarzenia objętego patronatem PFNW do umieszczenia na wydarzeniu identyfikacji PFNW przekazanej przez PFNW w ilości uzgodnionej przez strony.

c) W przypadku przyznania patronatu, organizator wydarzenia może wysłać (na adres sekretariat@pfnw.eu) krótką zapowiedź wnioskowanego wydarzenia na facebooku PFNW oraz w terminie do 3 dni od zakończenia wydarzenia wysłać zredagowaną relacje z wydarzenia ( lub odnośniki patronów medialnych wraz z fotorelacją) do umieszczenia na facebooku PFNW lub stronie internetowej w dziale aktualności.