Szkolenia

1. Stopnie nadawane przez Polską Federację Nordic Walking:

   • Instruktor NW (odpowiednik INWA Instruktor)
   • Posiadanie legitymacji Instruktora NW uprawnia do samodzielnego prowadzenie zajęć treningowych z zakresu Nordic Walking.
   • Przewodnik NW (odpowiednik INWA Activity Leader)
   • Posiadanie legitymacji Przewodnika NW uprawnia do prowadzenia zajęć treningowych w zakresie Nordic Walking tylko w grupach przeszkolonych przez osobę posiadającą
   • tytuł Instruktora NW lub prowadzenie zajęć ruchowych w zakresie NW pod nadzorem Instruktora NW.
   • Trener NW
   • Posiadanie legitymacji Trenera NW uprawnia do prowadzenia szkoleń instruktorskich i Activity Leader, w przypadku prowadzenia szkoleń pod egidą PFNW uprawnia do prowadzenia szkolenia wspólnie z trenerem INWA.
   • Sędzia NW
   • Posiadanie legitymacji Sędziego NW uprawnia do sędziowania wszystkich zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.
   • Sędzia klasy III – osoby po odbyciu kursu sędziego i z pozytywnym wynikiem egzaminu.
   • Sędzia klasy II – osoby z minimum jednorocznym stażem sędziowania jako sędzia klasy III (w minimum 3 zawodach wg przepisów PFNW), które uzyskają pozytywną opinię Komisji Sędziów.
   • Sędzia klasy I – osoby z minimum 2-letnim stażem jako sędzia klasy II (w minimum 3 zawodach w każdym roku wg przepisów PFNW), które uzyskają pozytywną opinię Komisji Sędziów.
   • Sędzia międzynarodowy – osoby wyróżniające się (z minimum 2-letnim stażem jako sędzia klasy I w minimum 3 zawodach w każdym roku wg przepisów PFNW, które uzyskają pozytywną opinię Komisji Sędziów oraz wykażą się minimum podstawową znajomością języka angielskiego.
   • Wprowadza się roczną opłatą członkowską w wysokości 20 zł na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/GDAŃSK-OLIWA
    86 1050 1764 1000 0023 2660 6460z dopiskiem: Opłata członkowska / sędzia / Imię i Nazwisko
   • Weryfikacja uprawnień sędziowskich odbywać się będzie co dwa lata.

 

2. Wymagania od kandydatów na:

   • przewodnika
   • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks)
   • od kandydata nie wymaga się specjalistycznego wykształcenia z zakresu Kultury Fizycznej ani legitymacji instruktorskiej lub trenerskich w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej
   • instruktora
   • minimum średnie wykształcenie
   • posiadanie legitymacji instruktorskiej lub trenerskiej w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej (nie dotyczy absolwentów i studentów Akademii Wychowania Fizycznego lub Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego oraz absolwentów i studentów Akademii Medycznej kierunków Fizjoterapia lub Rehabilitacja)
   • doświadczenie organizatorskie i metodyczne w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
   • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks)
   • sędziego
   • łożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks)
   • ukończony 21 rok życia
   • minimum średnie wykształcenie
   • trenera
   • posiadanie legitymacji instruktorskiej Polskiej Federacji Nordic Walking
   • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks)

 

3. Programy szkoleń na:

 

4. Rekrutacja na szkolenie:

 

5. Koszty kursów:

  • instruktorski i na przewodnika -800zł
  • trenerski – 1750zł
  • sędziowski – 400zł

 

Warunkiem otrzymania legitymacji Polskiej Federacji Nordic Walking jest złożenie stosownych dokumentów, skończenie kursu oraz zdanie egzaminu w części praktycznej i teoretycznej.

Warunkiem nostryfikacji dyplomów instruktorskich nadawanych przez inne uznane przez Polską Federację Nordic Walking organizacje (jak np. INWA) jest zaprezentowanie swoich umiejętności w zakresie techniki marszu NW oraz ogólnej sprawności fizycznej w imprezie rekreacyjno-sportowej organizowanej przez PFNW.