Wymagania od kandydatów na instruktorów PFNW

Instruktor NW (odpowiednik INWA Instruktor)

Minimum średnie wykształcenie,
Posiadanie legitymacji instruktorskiej lub trenerskich w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej (nie dotyczy absolwentów i studentów Akademii Wychowania Fizycznego
lub Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego oraz absolwentów i studentów Akademii Medycznej kierunków Fizjoterapia lub Rehabilitacja),
Doświadczenie organizatorskie i metodyczne w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks).

Posiadanie legitymacji Instruktora NW uprawnia do samodzielnego prowadzenie zajęć treningowych z zakresu Nordic Walking.

 

Przewodnik NW (odpowiednik INWA Activity Leader)

od kandydata nie wymaga się specjalistycznego wykształcenia z zakresu Kultury Fizycznej ani legitymacji instruktorskiej lub trenerskich w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks)

Posiadanie legitymacji Przewodnika NW uprawnia do prowadzenia zajęć treningowych w zakresie Nordic Walking tylko w grupach przeszkolonych przez osoby posiadające tytuł Instruktora NW
lub prowadzenie zajęć ruchowych w zakresie NW pod nadzorem Instruktora NW.