Statut PFNW

STATUT POLSKIEJ FEDERACJI NORDIC WALKING

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§1

Organizacja nosi nazwę „Polska Federacja Nordic Walking” zwana w dalszych postanowieniach statutu „Federacją”.

§2

Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Federacji jest miasto Wejherowo.

§3

 1. Federacja posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późń. zm.) oraz ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późń. zm.) oraz niniejszym statutem.

 2. Federacja jest związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń.

§4

Federacja używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§6

 1. Federacja jest organizacją o celach niezarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.

 2. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, ma również prawo do prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 3. Federacja opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. W celu realizacji zadań statutowych Federacja może dokonywać wszelkich czynności prawnych w tym zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Celami Federacji są:

a) organizacja, rozwój oraz popularyzacja sportu Nordic Walking w Polsce;

b) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

c) uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej;

d) inspirowanie różnych środowisk w Rzeczpospolitej Polskiej do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju dzieci i młodzieży;

e) rozwijanie zainteresowań sportowych oraz popularyzacja zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych;

f) wspieranie i organizacja inicjatyw społecznych związanych ze zdrowym stylem życia oraz programami profilaktycznymi;

g) kształtowanie oraz propagowanie wśród Polaków postaw aktywności fizycznej, twórczej, tolerancji społecznej i otwartości, równouprawnienia płci a także poszanowania środowiska naturalnego;

h) działania na rzecz wszechstronnego propagowania i rozwoju Nordic Walking jako aktywności fizycznej o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym;

i) popieranie inicjatyw służących rozbudowie i adaptacji tras turystyczno-rekreacyjnych szczególnie pod kątem Nordic Walking;

j) opracowanie programów treningu zdrowotnego opartych o nowoczesną formę ruchu Nordic Walking dla różnych grup wiekowych i o różnym poziomie sprawności fizycznej i zdrowia oraz wdrażanie ich do powszechnego stosowania;

k) propagowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Rzeczpospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy i działań dotyczących ochrony środowiska naturalnego jako miejsca aktywnego spędzania czasu;

l) współpraca z organizacjami sportowymi w Polsce i poza jej granicami poprzez popularyzowanie różnych form ruchowych z szczególnym uwzględnieniem Nordic Walking jako wartościowego sposobu uzupełniania procesu treningowego w każdej dyscyplinie sportu;

m) tworzenie wykwalifikowanych kadr szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej z szczególnym uwzględnieniem Nordic Walking;

n) uporządkowanie i ujednolicenie wymagań egzaminacyjnych oraz stworzenie sprawnie działającego systemu nadawania i rejestracji uprawnień dla kadry szkoleniowej Nordic Walking;

o) wspieranie i uczestniczenie w badaniach naukowych;

p) szkolenie Nordic Walking dla nauczycieli.

§8

Federacja realizuje swe cele w szczególności poprzez:

a) organizowanie imprez charytatywnych, turystycznych i rekreacyjnych;

b) wspieranie prowadzenia badań naukowych;

c) udostępnianie swojej wiedzy na stronie internetowej i w mediach;

d) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;

e) wydawanie oraz promowanie regulaminów i przepisów: technicznych, organizacyjnych, dyscyplinarnych oraz bezpieczeństwa obowiązujących w Nordic Walking;

f) nawiązanie współpracy i kontaktów ze środowiskiem lokalnym;

g) współpraca z organizacjami, placówkami i instytucjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i ich rodziny celem popularyzacji sportu dla wszystkich;

h) reprezentowanie Nordic Walking w krajowych i międzynarodowych organizacjach działających na rzecz Kultury Fizycznej;

i) opracowanie kierunków rozwoju dyscypliny Nordic Walking.

§9

 1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Federacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 3. Federacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
 1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,
 2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
 3. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
 4. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.64.Z,
 5. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z,
 6. Działalność agentów turystycznych – 79.11.A,
 7. Działalność pośredników turystycznych – 79.11.B,
 8. Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z,
 9. Działalność obiektów sportowych – 93.11.Z,
 10. Działalność klubów sportowych – 93.12.Z,
 11. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z,
 12. Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z,
 13. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – 93.21.Z,
 14. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z,
 15. Wydawanie książek – 58.11.Z,
 16. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z,
 17. Wydawanie gazet – 58.13.Z,
 18. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
 19. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
 20. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z.
 21. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A
 22. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z,
 23. Usługi reklamowe – 73.11.Z

Rozdział III

Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkowie Federacji dzielą się na:

a) członków zwyczajnych;

b) członków wspierających;

c) członków honorowych.

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych określa w uchwale Zarząd przy uwzględnieniu poniższych postanowień.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być organizacja będąca osobą prawną, działająca nie dla zysku, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Statutu, której działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Federacji oraz zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu.
 2. Organizacja winna przedstawić wraz z deklaracją członkostwa oryginał uchwały jej odpowiedniego organu statutowego, w której została wyrażona zgoda na wstąpienie do Federacji oraz oryginał uchwały wskazującej na osobę, która jest uprawniona do jej reprezentacji w organach statutowych Federacji. Ta sama osoba może reprezentować wyłącznie jedną organizację (jednego członka Federacji).
 3. Każdy członek Federacji ma prawo do wskazania osoby reprezentującej go na Krajowym Zjeździe Delegatów Federacji poprzez przedłożenie Zarządowi Federacji oryginału uchwały organu statutowego najpóźniej na 7 dni przed Zjazdem Krajowym.
 4. Każdy członek Federacji ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w organach statutowych Federacji. Osoby zasiadające w organach statutowych Federacji przestają pełnić swoje funkcje po upływie 7 dni od momentu przedłożenia Zarządowi Federacji oryginału uchwały organu statutowego członka Federacji cofającej upoważnienie do reprezentacji.

§12

Członkiem wspierającym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uznająca, popierająca i wspomagająca finansowo lub merytorycznie realizację celów i zadań określonych Statutem. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Federacji po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji.

§13

Osobie, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Federacji może być nadana godność Członka Honorowego Federacji. Godność Członka Honorowego Federacji nadaje Zarząd bezwzględną większością głosów.

§14

Członkowie zwyczajni Federacji mają prawo:

a) do uczestniczenia poprzez swoich reprezentantów w Zjeździe Krajowym;

b) proponowania i wybierania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji za pośrednictwem swych reprezentantów;

c) zgłaszania postulatów i wniosków odnoszących się do działalności władz Federacji;

d) otrzymywania od władz Federacji pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności;

e) uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Federację.

§15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§16

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą:

a) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych;

b) przestrzeganie statutu i uchwał władz Federacji;

c) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Federacji;

d) opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu.

§17

Członkostwo w Federacji ustaje wskutek:

a) przedłożenia Zarządowi Federacji oryginału uchwały organu statutowego organizacji rezygnującej z członkostwa;

b) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Federacji;

c) rozwiązania organizacji będącego członkiem Federacji;

d) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Federacji w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu;

e) rozwiązania Federacji.

§18

Członkom zwyczajnym oraz działaczom i wolontariuszom Federacji za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe, wychowawcze oraz naukowe mogą być przyznawane następujące wyróżnienia i nagrody:

a) pochwały ustne lub pisemne;

b) nagrody;

c) dyplomy i odznaki honorowe.

§19

W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Federacji mogą być stosowane następujące kary:

a) upomnienie ustne;

b) upomnienie pisemne;

c) wykluczenie z członkostwa.

Rozdział IV

Organy Statutowe Federacji

§20

Organami statutowymi Federacji są:

a) Zjazd Krajowy Delegatów;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

§21

Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Federacji odbywa się w głosowaniu, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

Członkowie organów statutowych Federacji pełnią swe funkcje społecznie jednakże mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów związanych z ich udziałem w pracach Federacji.

Uchwały wszystkich władz Federacji, zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§22

 1. Najwyższą władzą Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest, co cztery lata przez Zarząd Federacji.

 3. Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być podany do wiadomości wszystkim członkom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

 4. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – reprezentanci wybrani przez członków zwyczajnych oraz członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Federacji;

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Zasady wyboru reprezentantów na Krajowy Zjazd Delegatów ustala Zarząd.

6. Zjazd Krajowy Delegatów może podjąć uchwałę o nadaniu tytułu Prezesa Honorowego Polskiej Federacji Nordic Walking.

7.Prezes Honorowy może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz w Zjeździe Krajowym Delegatów.

§23

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd na podstawie:

a) uchwały poprzedniego Krajowego Zjazdu Delegatów;

b) uchwały Zarządu;

c) wniosku Komisji Rewizyjnej;

d) pisemnego wniosku co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być podany do wiadomości wszystkim członkom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§24

 1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji należy:

a) określenie programu działania Federacji;

b) uchwalanie zmian statutu;

c) wybór Prezesa Federacji, Zarządu, Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej;

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jego majątku;

g) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowe przedstawianego przez Zarząd.

ZARZĄD

§25

Władzą Federacji między Zjazdami jest Zarząd.

§26

 1. Zarząd jest wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Zjazdu, w liczbie od 3 do 9 osób, w skład którego wchodzi wybrany przez Zjazd Prezes.

 2. Zarząd jeżeli Krajowy Zjazd Delegatów nie postanowi inaczej na wniosek Prezesa:

a) powołuje ze swego składu Wiceprezesa lub Wiceprezesów oraz Sekretarza Generalnego;

b) określa zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

5.Zarząd może udzielać pełnomocnictw do działania w imieniu Federacji.

6.Członkom Zarządu przysługuje zwrot wydatków związanych z podróżami służbowymi zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jaki i poza jej granicami. Rozliczenie nastąpi na podstawie przedstawionych dokumentów lub na zasadzie ryczałtu. W przypadku jazdy własnym samochodem rozliczenie nastąpi na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, w przypadku noclegu przedstawionego rachunku bądź faktury, w razie jej braku zostanie wypłacony ryczałt. Zmiana stawek może nastąpić na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały, a szczegółowe zasady rozliczeń znajdują się w Regulaminie rozliczania delegacji.

§27

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a) reprezentowanie Federacji na zewnątrz i występowanie w jej imieniu;

b) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego;

c) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Federacji;

d) uchwalanie regulaminu Zarządu;

e) sporządzanie planów pracy i budżetu;

f) sprawowanie kontroli nad majątkiem Federacji;

g) powoływanie komisji, rady naukowej, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności;

h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Federacji;

i) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów;

j) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;

k) podejmowanie wszelkich uchwał w zakresie organizacji Federacji oraz kierunków jej działania.

§28

 1. Uprawnionymi do reprezentacji Federacji we wszystkich sprawach, jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działający łącznie.
 2. Do dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nabycie, zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego wymagana jest uchwala Zarządu podjęta większością bezwzględną.

KOMISJA REWIZYJNA

§29

Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów do sprawowania kontroli nad działalnością Federacji. Kontrola działalności Zarządu następuje nie rzadziej niż raz w roku.

§30

Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Krajowy Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Zjazdu w liczbie trzech osób, w skład której wchodzi wybrany przez Zjazd Przewodniczący.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach władz Federacji z głosem doradczym.

Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią na wniosek Przewodniczącego regulamin.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) sprawowanie wszechstronnej kontroli działalności Federacji;

b) składanie wniosków z kontroli oraz sprawozdań ze swojej działalności na Zjeździe Krajowym;

c) składanie wniosku o absolutorium dla Zarządu Federacji;

d) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz zebrania Zarządu.

§32

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§33

 1. Na majątek Federacji składają się:

ruchomości;

nieruchomości;

fundusze;

 1. Na fundusze składają się:

składki członkowskie;

dochody z własnej działalności statutowej;

-dochody z nieruchomości i ruchomości będące własnością lub użytkowaniem Federacji;

darowizny, spadki, dotacje, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Federacji;

odsetki bankowe i inne dochody z kapitału;

indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych;

dochody z działalności gospodarczej Federacji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§34

 1. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu w formie uchwały.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością bezwzględną, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.