Karta

ZASADY NADAWANIA KARTY CZŁONKOWSKIEJ

 1. Posiadaczem karty mogą być osoby fizyczne, zarówno obywatele polscy jak i obcokrajowcy.
 2. Do otrzymania Karty Członkowskiej uprawniona jest każda osoba, która:
 • ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba nieletnia, za zgodą opiekuna prawnego (deklarację wypełnia opiekun prawny).
 1. Warunkiem otrzymania Karty Członkowskiej jest opłata roczna w wysokości 25 zł na konto Polskiej federacji Nordic Walking dostępne pod adresem www.pfnw.eu
 2. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz zaksięgowaniu wpłaty osoba otrzymuje tytuł Członka Wspierającego Polskiej Federacji Nordic Walking.
 3. Członek Wspierający akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie wniesienia opłaty członkowskiej.
 4. Karta Członkowska jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem licencyjnym oraz podlega rejestracji w bazie Polskiej Federacji Nordic Walking.
 5. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Członkowską jest jej właściciel.
 6. Polska Federacja zastrzega sobie prawo legitymowania osoby celem potwierdzenia zgodności tożsamości z danymi osobowymi zapisanymi na karcie.
 7. W przypadku odmowy poświadczenia tożsamości stosownym dokumentem lub niezgodności danych Polska Federacja Nordic Walking zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania przywilejów wynikających z posiadania Karty Członkowskiej oraz zatrzymania Karty Członkowskiej.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Członkowskiej, w celu wystawienia duplikatu, jej właściciel powinien zgłosić to przez wysłanie e-mail do sekretariatu Polskiej Federacji Nordic Walking: sekretariat@pfnw.eu. Opłata za wydanie nowej karty wynosi 50% opłaty rocznej.
 9. Karta Członkowska jest ważna do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonany opłaty członkowskiej.
 10. Warunkiem przedłużenia ważności karty jest opłata w wysokości 25 zł do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
 11. W przypadku braku opłaty rocznej do dnia 31 marca (każdego roku kalendarzowego) ważność Karty Członkowskiej oraz tytułu Członka Wspierającego Polskiej Federacji Nordic Walking wygasa.

 

Zostań Członkiem Wspierającym, odbierz swoją kartę członkowską, korzystaj z programu rabatowego !!!

Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/GDAŃSK-OLIWA 86 1050 1764 1000 0023 2660 6460